POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Predpisi


Zakonska ureditev varstva pred požarom in gasilstva

Organiziranost Poklicne gasilske enote Krško temelji na sledečih zakonih:

   • Zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 113/05;
     uradno prečiščeno besedilo – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu,
     Uradni list 91/2005
   • Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96;
   • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, št. 87/01; 3/2007, uradno prečiščeno besedilo
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom, Uradni list 105/2006
   • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06;
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami,
     Uradni list 28/2006
   • Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list 42/2007
   • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
     Ur. l. RS, št. 22/99;
   • Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško
     (Ur.l. RS št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 15/17);
   • Statut Poklicne gasilske enote Krško z dne 06.06.2017;
   • Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
     nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena,
     sklenjena z Ministrstvom za obrambo – URSZR;
   • Program varstva pred požarom v občini Krško;
   • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS št. 44/02;
   • Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, Uradni list 31/2000 .

Izpostavljeni prispevki