POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki
Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

Odgovorna uradna oseba: Aleš Stopar, direktor

Telefon: 07/488 05 20
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletni naslov: http://www.pge-krsko.si

Datum prve objave kataloga: 12.09.2014

2. Splošni podatki o zavodu

a) Dejavnost zavoda:

O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
- Gašenje in omejevanje širjenja požarov
- Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- Reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
- Tehnično reševanje ljudi in živali
- Tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah
- Tehnično pomoč ob nezgodah
- Začetno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah
- Reševanje ob nesrečah na vodotokih
- Uporaba gasilske opreme v druge namene
- Požarno preventivno dejavnost
- Požarno varovanje
- Pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju
- Opravljanje požarne straže
- Izdelava ocene požarne ogroženosti
- Svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja
- Vzdrževanje svojih objektov in opreme
- Stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev.

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:

- Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov
- Servisiranje gasilske opreme drugim
- Meritve in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja
- Preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev

G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- Prodaja specializirane gasilske opreme

P85.590 Drugo izobraževanje
- Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in varstvo pri delu
- Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in
varstva pri delu.

M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

G68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

b) Organi zavoda

(1) Direktor

Delo zavoda vodi direktor, ki predstavlja in zastopa zavod neomejeno, organizira, vodi in usklajuje delo zavoda, določa poslovno politiko, ukrepe za njeno izvajanje, pripravlja programe dela in razvoja zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda..

Direktor zavoda je za svoje delo ter za delo in poslovanje zavoda odgovoren Svetu zavoda in ustanoviteljici

Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa.


(2) Svet zavoda

Organ upravljanja javnega zavoda je Svet zavoda. Svet zavoda ima 8 članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanovitelj, dva predstavnika izvolijo delavci PGE Krško in po enega predstavnika delegira vsak od treh največjih uporabnikov storitev PGE Krško.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Krško, predstavnika delavcev volijo delavci zavoda na tajnih volitvah.
Za uporabnike iz prvega odstavka tega člena se šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o rednem zagotavljanju javne gasilske službe za obdobje petih let.


3. Podatki o organizaciji in delovnem področju zavoda
Delo zavoda je organizirano po področjih dela v notranjih organizacijskih službah in enotah:
• operativno reševalna služba (operativa),
• preventivna in razvojna služba (preventiva in
• splošna služba.

a) Kratek opis delovnega področja javnega zavoda
Operativna reševalna služba
V okviru nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja operativne naloge gasilstva (gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščito in reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarne straže ter druge splošne reševalne naloge kot tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom) ter strokovno usposabljanje in urjenje.
Delavci operativne gasilske službe opravljajo v času, ko ni intervencij ali usposabljanj, vzdrževalna dela ter pri tem uporabljajo znanje svojega osnovnega poklica in dodatna z delom pridobljena znanja, ki jih zahteva delovni proces.

Preventivna služba
Načrtuje in organizira usposabljanje in urjenje gasilcev, opravlja strokovne naloge varstva pri delu in uvaja novosti gasilske stroke.
Delavci preventivne službe opravljajo požarno preventivno dejavnost, izdelujejo požarne rede in požarne načrte, uvajajo novosti gasilske stroke, sodelujejo z inšpekcijskimi službami, koordinirajo dela v zvezi s požarnim varovanjem objektov, izvajajo storitve gasilskega servisa in preizkušanja hidrantnih omrežij.

Splošna služba
Opravlja upravno pravna opravila, strokovne naloge na splošnem, kadrovskem in pravnem področju, tajniška in administrativna opravila, pisarniško poslovanje, vodenje arhiva, skrb nad načrtom integritete,..
Zagotavlja računalniško podporo (vodenje in koordiniranje nabave računalniške in programske opreme, organiziranje in vzpostavljanje izgradnje enotnega informacijskega sistema ter zagotavljanje njegovega delovanja) in pomoč uporabnikom računalniške in programske opreme
V okviru računovodstva opravlja finančna, računovodska in knjigovodska dela.

b) Organigram (priloga)

4. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Aleš Stopar, direktor
Tel.: 07 488 05 24
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

5. Seznami Informacij javnega značaja:
a) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zavoda:
• Zakon o zavodih: (Ur. l. RS št. 12/91, 45/I/94 – odl.US, 8/96, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
• Zakon o varstvu pred požarom: (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ);
• Zakon o gasilstvu: (Ur. l. RS št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo);
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: (Ur. l. RS št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg);
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
• Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško (Ur. l. RS, št. 09/10);
• Statut Poklicne gasilske enote Krško z dne 6.6.2017;
• Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško (Ur.l. RS št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 41/09 in15/17);
• Zakon o varstvu pred utopitvami, (Ur. l. RS št.: 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11);
• Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, (Ur. l. RS št. 44/02);
• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16)


b) Seznam programskih in strateških dokumentov pomembnih za delovanje zavoda:

• Načrt zaščite in reševanja PGE Krško ob naravnih in drugih nesrečah na področju občine Krško in regije Posavje;
• Načrt zaščite in reševanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi;
• Program dela JZ PGE Krško;
• Interni splošni akti:
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ PGE Krško;
- Pravilnik o delovnih razmerjih delavcev JZ PGE Krško;
- Hišni red v PGE Krško:
- Pravila za opravljanje službe v PGE Krško;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v PGE Krško;
- Pravilnik o napredovanju delavcev PGE Krško v plačne razrede;
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev PGE Krško;
- Pravilnik o preventivnih zdravniških pregledih delavcev PGE Krško;
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uživanja narkotičnih sredstev;
- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu;
- Pravilnik o počitniški dejavnosti JZ PGE Krško;
- Pravilnik o delovnih priznanjih JZ PGE Krško;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih delavcev PGE Krško;
- Pravilnik o službeni obleki, oznakah, činih, opremi ter izkaznici v PGE Krško;
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v JZ PGE Krško;
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju ključev v PGE Krško;
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v PGE Krško;
- Navodilo o uporabi in vzdrževanju službenih vozil JZ PGE Krško;
c) Seznam javnih evidenc s katerimi zavod razpolaga:

Register zbirk osebnih podatkov objavljene na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/


d) Objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila:
Trenutno ni aktualnih objav.
e) Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: /

f) Druge informacije javnega značaja: /

6. Opis dostopa do posameznih sklopov

Dostop preko spleta: Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Poklicne gasilske enote Krško: http://www.pge-krsko.si .

Fizični dostop: Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, Krško v času od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/16)

7. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij (oz. tematskih sklopov) javnega značaja: /

Izpostavljeni prispevki